• Diễn Đàn Năng Lượng và Dầu Khí Đầu Tư và Phát Triển Bền Vững
    Nội dung thảo luận hướng đến các vấn đề về tầm nhìn quốc gia đối với cung cấp và sử dụng năng lượng, dầu khí và các giải pháp cho Việt Nam đạt được sự phát triển bền vững ...
  • Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013

    Thứ hai, ngày 19/10/2015 - 11:22 sáng
    Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013
    Kinh thế thế giới năm 2013 vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Tăng trưởng kinh tế của các nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là một số nước thành ...