Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh, Phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp”

15:45:00 06/11/2017

Tăng trưởng kinh tế phải kết hợp hài hòa với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Phát triển kinh tế xã hội phải luôn coi trọng bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững đã và đang trở thành mối quan tâm hàng đầu của các quốc gia trên thế giới, là xu thế tất yếu của thời đại, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò tích cực trong việc lựa chọn tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Việc thực hiện tốt vấn đề về tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường sẽ giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, thông qua các hoạt động, như: tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm soát ô nhiễm; tái chế chất thải; tiết kiệm tài nguyên… Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nói chung đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện trách nhiệm xã hội về bảo vệ môi trường, lựa chọn công nghệ xanh, chuyển hướng sang sản xuất xanh..., cũng như tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường, kết nối hoạt động bảo vệ môi trường với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đặt ra các yêu cầu đối với xây dựng và hoàn thiện thể chế nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; phát triển các doanh Việt Nam góp phần vào phát triển bền vững ở nước ta trước thách thức của hội nhập quốc tế, Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng trưởng xanh, Phát triển bền vững: Thời cơ và thách thức đối với Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp”

  • Thời gian: 08:00, ngày 08 tháng 11 năm 2017
  • Địa điểm: Hội trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PVGas), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty CP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau).

PV